Τίτλος

Implementation of a genetic platform diagnosing DNA sequencing  pathogens by using NGS / Δημιουργία γενετικής πλατφόρμας ανίχνευσης παθογόνων παραλλαγών τμημάτων DNA με χρήση τεχνολογίας NGS

Biosignal analysis in patients with sleep apnea syndrome and implementation of diagnostic and treatment services

/ Ανάλυση βιοϊατρικών σημάτων σε ασθενείς με σύνδρομο υπνικής άπνοιας καθώς και ανάπτυξη υπηρεσιών διάγνωσης και αντιμετώπισης του συνδρόμου

Ψηφιακή Αναβάθμιση Επιχείρησης –

 

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν II στην Περιφέρεια Ηπείρου

Ενδυνάμωση Επιχείρησης με Προσωπικό υψηλών τυπικών προσόντων –

 

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα

Φορέας Υλοποίησης

Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφέρεια Ηπείρου

Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφέρεια Ηπείρου

Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφέρεια Ηπείρου

Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφέρεια Ηπείρου

Προϋπολογισμός

143.758,69€ 

91.250,00€

12.830,25€

22.464,00€

Διαρθρωτικό Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Περιγραφή

Η ολοκλήρωση της αλληλούχισης του ανθρώπινου γονιδιώματος, το 2003, επαναπροσδιόρισε τη μοριακή βάση για την κατανόηση πολλών ασθενειών και παθήσεων σε γενετικό επίπεδο. Η αποκωδικοποίηση της αλληλουχίας του ανθρώπινου γονιδιώματος έχει οδηγήσει σε ριζική αλλαγή της γενετικής ιατρικής καθώς της συσχέτισης γονιδίων με νοσήματα. Η εφαρμογή της γενετικής γνώσης στην κλινική πράξη τα τελευταία 4 χρόνια οφείλεται στην ανάπτυξη συστημάτων επόμενης γενιάς αλληλούχιση (next generation sequenιng, NGS). H τεχνολογία του NGS, γνωστή και σαν μαζική παράλληλη αλληλούχιση (massive parallel sequencing) αποτελεί μια καινοτόμος μεθοδολογία αλληλούχισης του DNA υψηλής απόδοσης (High throughput). Η NGS τεχνολογία αποτελεί το νέο γενετικό “όπλο” καθιστώντας δυνατή την αλληλούχιση όλων των γονιδίων (whole exome sequencing) αλλά και ολόκληρου του ανθρώπινου γονιδιώματος (whole genome sequencing) σε λίγες μόνο μέρες, παράγοντας τεράστια δεδομένα πληροφορίας. 

Το Σύνδρομο Απνοιών Υποπνοιών Ύπνου (ΣΑΥΥ) είναι μια χρόνια διαταραχή που οδηγεί σε αυξημένη υπνηλία, που σχετίζεται με πρόκληση ατυχημάτων, ενώ έχει συσχετισθεί και με την ανάπτυξη καρδιαγγειακών και μεταβολικών διαταραχών καθώς και κατάθλιψη. Η εξέταση αναφοράς είναι η πολυυπνογραφία και η θεραπεία εκλογής είναι η εφαρμογή συσκευής πίεσης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ήπιας εμφάνισης του συνδρόμου ακολουθείται συντηρητική αγωγή. Το έργο EuSleep αναμένεται να οδηγήσει σε αξιολόγηση αδιάγνωστων ατόμων με προσυμπτωματικό έλεγχο στο γενικό πληθυσμό και στην ανάπτυξη αλγόριθμου με χρήση βιοσημάτων για διαγνωστικό σκοπό. Επιπλέον, στοχεύει στην καλύτερη συμμόρφωση των ασθενών με τη θεραπεία μέσω παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και γενικότερα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μέσω της παροχής υπηρεσιών αντιμετώπισης του ΣΑΥΥ από απόσταση.

Η προτεινόμενη επένδυση αφορά την προσέλκυση νέων πελατών και την επέκταση της επιχείρησης σε ένα νέο δυναμικό κοινό που χρησιμοποιεί διαρκώς και καθημερινά το Internet αλλά και τα social media.

Η προτεινόμενη επένδυση αφορά την πρόσληψη ενός ατόμου με Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών σε θετικές / εφαρμοσμένες επιστήμες (επιστήμες πληροφορικής / υπολογιστών, ηλεκτρολόγος μηχανικός ή μηχανικός Η/Υ ή συναφές), καθώς και εμπειρία στον προγραμματισμό εφαρμογών με στόχο την επέκταση της επιχείρησης.

Στόχοι

Επιμέρους στόχοι είναι:

·   η χαρτογράφηση των επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών στις οποίες εντοπίζονται τα σημεία ανασυνδυασμού που προκαλούν τα ελλείμματα και τους μικροδιπλασιασμούς

·   η δημιουργία βιοδεικτών παθογόνων ανασυνδυασμών

·   η δημιουργία βάσης δεδομένων των αλληλουχιών που εμπλέκονται στους παθογόνους ανασυνδυασμούς
η δημιουργία πρότυπου λογισμικού ανίχνευσης σημείων ανασυνδυασμού σε δεδομένα NGS 

Οι στόχοι του παρόντος έργου είναι οι εξής:

·   Η ανάπτυξη αλγόριθμου για την άρση των περιορισμών στις κατ ́οίκον μελέτες ύπνου.

·   Η αξιολόγηση αδιάγνωστων ατόμων με προσυμπτωματικό έλεγχο στο γενικό πληθυσμό και η ανάπτυξη αλγόριθμου με χρήση βιοσημάτων για διαγνωστικό σκοπό.

·   Η καλύτερη συμμόρφωση με τη θεραπεία μέσω παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής.

·   Η γενικότερη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μέσω της παροχής υπηρεσιών αντιμετώπισης του ΣΑΥΥ από απόσταση.

Ο βασικός στόχος είναι η αύξηση του πελατολογίου και η επέκταση της επιχείρησης σε ένα νέο δυναμικό κοινό που χρησιμοποιεί διαρκώς και καθημερινά το Internet αλλά και τα social media. Ο στόχος είναι η διεύρυνση του πελατολογίου της επιχείρησης και εκτός Ελλάδας με στόχο την αύξηση του μεριδίου της αγοράς. Επιπλέον, η επιχείρηση θα είναι καλύτερα οργανωμένη ώστε να ανταπεξέλθει στην αύξηση της ζήτησης των υπηρεσιών, καθώς μέσω του καινοτόμου ηλεκτρονικού καταστήματος υπηρεσιών απευθύνεται σε διευρυμένο κοινό, περισσότερο νεανικό, ενώ θα επεκταθεί και σε προσφορά υπηρεσιών και εκτός Ελλάδας.

Ο βασικός στόχος είναι να ενισχυθεί η διείσδυση της εταιρείας στην αγορά καθώς και το μερίδιό της, ώστε το άτομο που προσληφθεί να αποτελέσει μόνιμο στέλεχος της επιχείρησης Lime Technology.

Αποτελέσματα

Το GeneScreening συμβάλει άμεσα στην Έξυπνη Εξειδίκευση της Περιφέρειας Ηπείρου, με συγκριτικό πλεονέκτημα για την περιοχή την Υγεία / Ευεξία και τον τομέα της Πληροφορικής. Στον τομέα της Πληροφορικής, θεωρείται ως προτεραιότητα η μετάβαση από την έρευνα στην καινοτομία με τη συνεργασία επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων που επιτυγχάνεται από τη σύμπραξη του ΠΙ με τη Lime Technology. Στο τομέα της Υγείας / Ευεξίας θεωρείται δράση προτεραιότητας η μελέτη και ανάπτυξη προγνωστικών και διαγνωστικών δεικτών (βιοδεικτών) που καλύπτεται πλήρως από τις δράσεις του έργου GeneScreening.

Ο εξοπλισμός (2 φορητά καταγραφικά και ένα πλήρες καταγραφικό πολυπνογραφίας, 2 ακτιγράφοι και θεραπευτική συσκευή θετικής πίεσης) που θα αγοραστεί και θα παραμείνει μετά το πέρας του έργου στην κυριότητα της Πνευμονολογικής Κλινικής του ΠΓΝΙ, αναμένεται να αναβαθμίσει τη λειτουργία και τη δυναμικότητα του Εργαστηρίου Ύπνου της Κλινικής και να το μετατρέψει σε κέντρο αναφοράς ολόκληρης της Περιφέρειας. Με ποιοτικές υπηρεσίες θα αυξήσει τον ιατρικό τουρισμό και την επισκεψιμότητά του, τόσο με ασθενείς κοντινών νομών όσο και με ασθενείς εκτός συνόρων όπως π.χ. της γειτονικής Αλβανίας.

Ένα σημαντικό αποτέλεσμα της επένδυσης είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης και η αύξηση του πελατολογίου της. Ο σύγχρονος εξοπλισμός που έχει επιλεγεί αναμένεται να ωφελήσει τις υπηρεσίες προγραμματισμού που προσφέρει η επιχείρηση, ιδίως τον προγραμματισμό σε iOS, όπου μέχρι στιγμής η επιχείρηση έχει μείνει σχετικά πίσω από τον ανταγωνισμό. Επίσης, αναμένεται αύξηση κερδών καθώς η επιχείρηση θα προβληθεί καλύτερα και πιο στοχευμένα στο διαδίκτυο, έχοντας τη δυνατότητα για απευθείας αγορά υπηρεσιών και επικοινωνίας με τον πελάτη ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα της.

Ένα σημαντικό αποτέλεσμα της επένδυσης είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης και η αύξηση του πελατολογίου της. Το άτομο που θα προσληφθεί θα βοηθήσει στην υλοποίηση των έργων της επιχείρησης ώστε να αυξηθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και η ταχύτητα απόκρισης της εταιρείας στις ανάγκες των πελατών της. Επίσης, αναμένεται αύξηση κερδών καθώς η επιχείρηση θα ενισχυθεί και θα αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς.